L'Etapa d'Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) comprèn quatre cursos. Les diverses matèries curriculars d'aquesta etapa es configuren de tal forma que afavoreixen la interdisciplinarietat i l'aprenentatge contextualitzat mitjançant la resolució de problemes del món real. Aquesta metodologia d'aprenentatge basat en projectes, orientada cap a l'aprenentatge-servei, fa de l'alumne el protagonista del seu aprenentatge i li permet el desenvolupament de les competències necessàries per poder generar un canvi de món. 

La formació diària marca el ritme de la vida del Centre, ajuda a formar el pensament crític, convida a la participació activa i compromesa en la vida social i capacita per a la presa responsable de decisions. És un moment privilegiat per a la trobada, identificació amb el Projecte Educatiu, per cimentar les bases de la personalitat: és un marc ideal per l’autoconeixement i la reflexió, pel desenvolupament de la intel·ligència emocional i espiritual, així com dels valors que fonamenten la vida.

A l’escola hem apostat per aquest enfocament de l’aprenentatge, perquè 

 • forma part del nostre caràcter educar els alumnes per fer-los persones compromeses i capaces de millorar la vida dels altres,
 • desenvolupa en els alumnes la Intel·ligència Interpersonal, que els permet comprendre els altres i comunicar-se amb ells, establir i mantenir relacions i assumir diversos rols dintre dels grups, 
 • crea una comunitat d’aprenentatge en la que tots els alumnes no només aprenen junts, sinó que aprenen els uns dels altres de manera que el coneixement d’un enriqueix i possibilita el coneixement dels altres.

Volem que els alumnes aprenguin des de la vida i per a la vida, i és per aquesta raó que dissenyem diferents experiències d’aprenentatge que els apropen al món real, fomentant la motivació i la comprensió del mateix. 

Promovem l’aprenentatge autònom de cada alumne a partir de diverses metodologies que a la vegada que fomenten l’autonomia els faciliten la gestió del seu aprenentatge.

Els temes curriculars són assumits pels alumnes mitjançant el treball per Projectes que ajuden a desenvolupar les Intel·ligències Múltiples i són de tot tipus:

 • Projectes de Comprensió on es treballen totes les intel·ligències.
 • Problem Based Learning quan el projecte parteix d’un problema o cas que els alumnes han de resoldre. Per dur-ho a terme han d’organitzar els seus coneixements previs sobre el tema, plantejar preguntes, identificar allò que necessiten aprendre i dissenyar un pla d’investigació per poder presentar les solucions.
 • Projectes de DesignThiking són aquells que posen a l’alumne al principi del disseny del projecte i li permeten trobar el problema que han de solucionar o el repte al que han d’arribar. Són els alumnes mateixos els que a partir d’una fase inicial d’immersió, generen les preguntes essencials que els duran a investigar i plantejar-se reptes. Aniran passant per les diferents fases fins arribar al prototipat i feedback de la solució que ells mateixos han escollit.
 • STEAM Projectes interdisciplinaris que comprenen les assignatures de Ciències, Tecnologia, Robòtica, Plàstica i Matemàtiques on els alumnes poden gaudir d’un aprenentatge contextualitzat a la vegada que assolir competències tan necessàries avui en dia com són la resolució de problemes, la presa de decisions i el treball en equip.

Perquè cada alumne és únic i irrepetible, el seu aprenentatge també ho és. Per la seva personalització dissenyem diferents itineraris d’aprenentatge que donen resposta i respecten el ritme de cadascun.

Un model pedagògic centrat en l’alumne, basat en l’aprenentatge cooperatiu i per projectes, integra i necessita de les potencialitats tecnològiques de les eines informàtiques. És per aquesta raó que hem substituït els llibres de text en favor d’un aprenentatge per projectes amb la integració de la tecnologia. La utilització d’un entorn virtual d’aprenentatge facilita el treball i l’estudi fora de l’aula i prepara als alumnes per seguir aprenent durant tota la vida. 

Desenvolupem el pensament crític i creatiu dels nostres alumnes a través de les rutines i destreses de pensament.

Les rutines de pensament (Project Zero, Harvard) són una metodologia dissenyada per aconseguir una major implicació dels alumnes en el contingut que s’ha d’explorar i per desenvolupar les seves capacitats i fer visible el pensament. 

Les destreses de pensament integrades en els continguts curriculars segons Robert Swartz ( National Center for TeachingThinking, Massachusetts-Boston) milloren tant el pensament com l’aprenentatge dels continguts. Les destreses de pensament apreses d’aquesta manera poden transferir-se a noves situacions, tant curriculars com de la vida quotidiana i acaben essent habituals en la forma de pensar de l’alumne. 

En el nostre món som molts i parlem diferents llengües. El nostre projecte lingüístic integra l’aprenentatge de diferents idiomes: català, castellà, anglès, alemany i francès per afavorir un aprenentatge multicultural en el que la llengua sigui un autèntic vehicle de comunicació i enteniment. Cada curs els alumnes tenen la magnífica oportunitat de realitzar intercanvis amb altres escoles d’Anglaterra, França i Alemanya. En els últims anys hem incrementat en tots els nivells el número de matèries en anglès: 

 • 1r ESO: 3h anglès (AMCO)+ 1 h DRAMA + 1 h WorldTreckkers + 1 h STEAM
 • 2n ESO: 4 h anglès + 1 h English in Use
 • 3r ESO: 3 h anglès + 1h English in Use + 1h Film
 • 4t ESO: 3h anglès + 1h Film

Els professors col·laboren i s’organitzen com equips per treballar de forma interdisciplinària en l’aprenentatge basat en projectes. Com a dissenyadors d’experiències d’aprenentatge, apliquen els objectius perquè tinguin sentit en contextos concrets i per les intel·ligències així com per als interessos dels alumnes. 

És una plataforma d’aprenentatge de les matemàtiques integral per l’etapa de Secundària. El seu objectiu principal és que l’alumne pugui desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge, fomentant la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic posant la tecnologia al servei de la pedagogia per tal de facilitar tant l’aprenentatge de l’alumne com la tasca del professor.

Durant tres dies, els alumnes realitzen un “curs” especial prèviament escollit entre una variada oferta de temàtica diversa adequant tot l’horari al programa en qüestió. A cada workshop hi poden participar alumnes de totes les edats, i el procés seguit culmina amb un producte final que aporta un servei a la comunitat. Per la seva interdisciplinarietat i contextualització, són un moment privilegiat per avaluar les competències dels alumnes.

Integrar la robòtica a l’aula és una peça més del projecte educatiu de Mare de Déu dels Àngels que està present de manera transversal al contingut acadèmic. Pretén ajudar a desenvolupar la creativitat i la capacitat d'abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, les relacions interpersonals i el treball en equip, la motivació, la memòria, el llenguatge, el pensament lògicmatemàtic i integrar els coneixements de ciència i tecnologia.

De la mà de l'Ètica i els projectes d'Aprenentatge-Servei (ApS) l'assignatura de Robòtica, que va començar el curs 2014-2015, s'ha convertit en l'assignatura de RobÈtica: actualment, a Mare de Déu dels Àngels, tots els alumnes des d'infantil fins a 4t ESO fan una hora a la setmana de RobÈtica.

Robòtica + Ètica = RobÈtica


"La RobÈtica és aprendre Robòtica per a dissenyar, construir i programar robots que ajudin les persones, als animals o a la naturalesa, i per a utilitzar-los amb responsabilitat i sentit comú"

Estem convençuts que és fonamental el coneixement i domini de totes les possibilitats de comunicació. L’escola ofereix als alumnes la possibilitat de desenvolupar la seva competència comunicativa a partir de l’estudi i exercici del llenguatge propi del periodisme, la televisió, la ràdio, el cine i el vídeo. El centre disposa d’un plató de ràdio i un estudi i emissora de ràdio on els alumnes poden desenvolupar la capacitat de comunicació així com d’exercitar el llenguatge audiovisual, aprendre diferents tècniques de filmació i poder posar de manifest les seves habilitats de creació i interpretació.

A 4t d’ESO els alumnes tenen l’oportunitat de participar en un musical. Actuant com a protagonistes o en grup, interpretant un paper, ballant i cantant, desenvolupen de forma integrada totes les intel·ligències i es familiaritzen amb el món dels grans clàssics.