El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics; es tracta d’uns estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretén garantir, en una societat cultural i tècnicament canviant, la formació integral de l’alumnat, la seva maduresa intel·lectual i humana i l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats facilitant la utilització rigorosa de les eines cognitives. 

Al Batxillerat de Mare de Déu dels Àngels es poden cursar dues modalitats: 

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials 

Combinant, però, les diferents assignatures, oferim un ventall de fins a deu itineraris diferents entre les dues modalitats.

La formació diària marca el ritme de la vida de l’escola, ajuda a formar el pensament crític, convida a la participació activa i compromesa en la vida social i capacita per a la presa responsable de decisions. Aquest espai privilegiat de trobada amb un mateix, d’identificació amb el Projecte Educatiu per cimentar les bases de la personalitat és un marc ideal per a l’autoconeixement i la reflexió, per al desenvolupament de la intel·ligència emocional i espiritual, així com dels valors que fonamenten la vida.

A l’escola hem optat per aquest enfocament de l’aprenentatge, perquè: 

  • Forma part del nostre Caràcter propi educar els alumnes per fer-los persones compromeses i capaces de millorar la vida dels altres.

  • Desenvolupa en els alumnes la intel·ligència interpersonal, que els permet de comprendre els altres i comunicar-s’hi, establir i mantenir relacions i assumir diversos rols dintre dels grups.

  • Crea una comunitat d’aprenentatge en la qual tots els alumnes no només aprenen junts, sinó que aprenen els uns dels altres de manera que el coneixement d’un enriqueix i possibilita el coneixement dels altres. 

Desenvolupem el pensament crític i creatiu dels nostres alumnes a través de les rutines i destreses de pensament.

Les rutines de pensament (Project Zero, Harvard) són una metodologia dissenyada per aconseguir una major implicació dels alumnes en el contingut que s’ha d’explorar i per desenvolupar les seves capacitats i fer visible el pensament. 

Les destreses de pensament integrades en els continguts curriculars segons Robert Swartz (National Center for Teaching Thinking, Massachusetts-Boston) milloren tant el pensament com l’aprenentatge dels continguts. Les destreses de pensament apreses d’aquesta manera poden transferir-se a noves situacions, tant curriculars com de la vida quotidiana, i acaben sent habituals en la forma de pensar de l’alumne. 

L’Aprenentatge i Servei és una exigència de la nostra concepció cristiana de l’educació. Afavorim l’excel·lència i el compromís en els nostres alumnes perquè estem convençuts que tot el que s’aprèn és per posar-ho al servei dels altres. D’acord amb l’exemple de Jesús Mestre, volem que els nostres alumnes siguin veritables agents de transformació social. 

Volem que els alumnes segueixin aprenent des de la vida i per a la vida, i per aquesta raó dissenyem diferents projectes interdisciplinaris que els apropen al món real, fomentant la motivació i afavorint-ne la comprensió; promouen alhora l’aprenentatge autònom de cada alumne, fomenten l’autonomia i els faciliten la gestió del seu aprenentatge. 

Seguint l’exemple de la Universitat de Maastricht que té tot el seu currículum basat en PBL (Problem Based Learning) oferim aquesta metodologia per tal que els nostres alumnes siguin capaços de treballar de forma autònoma, de ser assertius, de resoldre problemes i d’adquirir el rigor en la investigació i en l’assoliment d’un aprenentatge que necessiten per a la vida. 

Participem en aquest programa organitzat per la Fundació Escola Emprenedors que, a partir de tretze sessions utilitzant com a llengua vehicular Anglès, ajuda els alumnes a ser capaços de transformar una idea en un projecte empresarial posant en pràctica competències com la creativitat, la innovació, la presa de decisions, la iniciativa, la cooperació, el rigor i l’esperit crític. 

Per tal de poder fer real l'orientació professional ajudant els alumnes a descobrir les seves pròpies passions i acostar-los a la realitat universitària, participem en tallers escollits pels alumnes i liderats per professors universitaris en els diferents campus corresponents. 

El viatge cultural, que oferim tant a primer com a segon, permet de conèixer diferents indrets d’Europa i els obre un gran ventall de possibilitats. D’una banda, els posa en contacte  amb la realitat cultural, artística i humana dels llocs que visiten, tot aplicant els coneixements adquirits al llarg de la seva trajectòria educativa. D’altra banda,  els dóna l’oportunitat de gaudir d’un espai privilegiat de convivència  amb companys i professors.